wersja testowa serwisu

Władze Łęczycy będą weryfikować dane zawarte w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

smieci-kosz_20200923-135125_1

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Łęczyca, że począwszy od miesiąca marca br. Urząd Miasta Łęczyca będzie przeprowadzał kontrole złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem zgodności ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości w stosunku do liczby osób zgłoszonych w deklaracji, na podstawie których oblicza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Ewidencji Ludności na dzień 25 lutego 2021 r. na terenie Łęczycy zameldowanych było 13 576 osób. Ilość osób zamieszkujących na terenie miasta wynikająca ze złożonych deklaracji na dzień 25 lutego 2021 r. wynosiła 11 125 osób.

Można zatem domniemywać, że nie we wszystkich złożonych deklaracjach ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość została określona zgodnie ze stanem faktycznym.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Wysokość wpływów z tego tytułu do budżetu Miasta Łęczyca uzależniona jest od ilości osób wykazanych w deklaracjach.

W związku z tym Łęczycanie ponoszą również koszty odbioru odpadów od osób, które nie wypełniają swoich obowiązków, zaniżają ilość mieszkańców w składanych deklaracjach i nie wnoszą opłat w należnej wysokości.

Mając na uwadze zasady współżycia społecznego apelujemy do Mieszkańców Miasta Łęczyca, aby sami zgłaszali się do tutejszego urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, wysłać pocztą lub przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściciele nieruchomości będą wzywani do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będą też przeprowadzane kontrole przez osoby upoważnione.

Przypominamy!

Art. 10 ust. 2 b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny."

Ponadto z dniem 4 września 2020 roku weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych (miejskich) są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Nowe przepisy upoważniają strażnika miejskiego do nałożenia mandatu karnego na osobę, która nie złożyła deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takiej samej kary może się spodziewać osoba, która nie złożyła deklaracji w przypadku zaistnienia zmian, będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty np. w przypadku zwiększenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Za popełnienie opisanych czynów grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.

źródło: UM Łęczyca